Dịch vụ kỹ thuật

  • Tư vấn, tìm giải pháp, thiết kế và thi công Hệ thống cấp khí

          + Tư vấn, tìm giải pháp, thiết kế và thi công tất cả các Hệ thống cung cấp khí Công nghiệp; khí Y tế; khí Thực phẩm; khí Phòng thí nghiệm; Hệ thống khí làm sạch; …

          + Hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp giải pháp xử lý sự cố

  • Dịch vụ; Thiết bị ngành khí 

          + Dịch vụ chuyên ngành khí: dịch vụ làm sạch đường ống; dịch vụ kiểm định khí; …